Adwokat Rafał Stańczewski

zapewnia rzetelną pomoc prawną dla klientów indywidualnych oraz firm.

Usługi są świadczone na wysokim poziomie w szerokim zakresie zarówno prawa cywilnego jak i karnego. Ciągle aktualizowana wiedza prawnicza poparta jest wieloletnim doświadczeniem zawodowym i życiowym.

Kancelaria prowadzi sprawy także poza Krakowem. Adwokat Rafał Stańczewski posiada upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne oraz uprawnienia mediatora.


Next

Zakres usług

Prawo cywilne

sprawy spadkowe

odpowiedzialność za długi

sprawy dotyczące własności, posiadania

sprawy o ochronę dóbr osobistych

wykonanie zobowiązań

odszkodowania

ubezwłasnowolnienie

ochrona zdrowia psychicznego

konsumenckie

mieszkaniowe

darowizny, dożywocie

nieważność czynności prawnych

sporządzanie umów cywilno-prawnych, pozwów, wniosków, środków odwoławczych i innych pism

mediacja

inne

Prawo rodzinne i opiekuńcze

sprawy o rozwód

alimenty

separacja

ustalenie (zaprzeczenie) ojcostwa

podział majątku

władza rodzicielska

inne

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

sprawy ze stosunku pracy

prawa i obowiązki związane z ubezpieczeniami społecznymi

sprawy emerytalne

inne

Prawo budowlane

sprawy związane z procesem budowlanym

prawa i obowiązki związane z własnością nieruchomości

Prawo karne

sprawy karne

postępowanie wykonawcze

wykroczenia

Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne

sprawy administracyjne

występowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi

odwołania, skargi kasacyjne

Prawo gospodarcze, spółdzielcze, o stowarzyszeniach

obsługa firm, spółek, spółdzielni mieszkaniowych, stowarzyszeń

pomoc prawna innym podmiotom i osobom

Inne

upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne

uprawnienia mediatora

Adres Kancelarii

Rafał Stańczewski Kancelaria Adwokacka

31-826 Kraków, Nowa Huta os. Złotej Jesieni 6/16

Godziny przyjęć

Wtorki i czwartki: 17:00 - 18:30

W innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administrator danych:

  Administratorem danych osobowych jest Adwokat Rafał Stańczewski prowadzący działalność gospodarczą Rafał Stańczewski Kancelaria Adwokacka adres os. Złotej Jesieni 6/16, 31-826 Kraków, NIP 676-161-88-63, numer telefonu 501-313-757, adres e-mail adwokat@stanczewski.pl.

 2. Cele przetwarzania danych osobowych:

  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu wykonywania czynności adwokackich, świadczenia usług doradczych.

 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

  Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c, f RODO:

  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych i księgowych;
  • w celach windykacyjnych jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora;
  • w celu prowadzenia korespondencji, w tym także elektronicznej jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 4. Odbiorcy danych osobowych:

  Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy / współpracownicy / podwykonawcy w celu realizacji swoich obowiązków służbowych, a także podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe, hostingowe oraz w zakresie świadczenia usług związanych z utrzymaniem poczty elektronicznej.

 5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych:

  Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 6. Okres przechowywania danych osobowych:

  Dane osobowe będą przetwarzane przez 20 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone w zakresie danych przetwarzanych w ramach wykonywania zawodu adwokata.
  W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa, w szczególności podatkowe i rachunkowe oraz tak długo jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 7. Prawa osoby, której dane dotyczą:

  Przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata (art. 15 ust. 1 RODO),
  • otrzymania kopii danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata (art. 15 ust. 3 RODO),
  • sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
  • usunięcia danych osobowych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał Państwa dane, możecie Państwo żądać aby Administrator je usunął za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń (art. 17 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata (art. 18 RODO),
  • przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego wyłącznie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
  • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) za wyjątkiem danych osobowych pozyskanych przez administratora w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

  W celu skorzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się z administratorem pod adresem: adwokat@stanczewski.pl, telefonicznie pod numerem 501-313-757 lub listownie na adres siedziby wskazany w punkcie I.

 8. Informacja o obowiązku podania danych osobowych i skutkach ich niepodania:

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonania umowy oraz w celu realizacji prawnie uzasadnione interesu administratora.
  W pozostałych przypadkach podanie danych jest obowiązkowe, w szczególności gdy wymaga tego spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 9. Profilowanie:

  Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.